סקירת גשרים ומבנים

משרדנו מבצע סקירת גשרים ומבני דרך עבור גופים ציבוריים.

סקירת הגשרים ומבני הדרך נותנת הערכה לגבי המצב המבני שלהם, ומבוססת על מתודולוגית (CSS) County Surveyors' Society הבריטית (גוף הנדסי המאגד בתוכו את העוסקים בניהול האחזקה של תשתיות הכבישים והגשרים בבריטניה).

שיטה זו עברה פיתוח והתאמה לתנאי הארץ ע"י חברת קדמור מהנדסים בע"מ בשיתוף פעולה עם חברת נתיבי ישראל- החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, ואומצה בשנים האחרונות ע"י גופים ציבוריים רבים.

שיטה זו מודדת את הביצועים של גשרים ומבני דרך ומספקת אמת מידה קשיחה, עקבית ומדויקת במידה סבירה לתיאור המצב המבני של מבנה בודד (גשר, מובל, קיר תומך) או של קבוצת מבנים (כלל המבנים במרחב שלם).

תוצרי התהליך נועדו לאפשר לגוף אשר בבעלותו נמצאים המבנים לקבל החלטות ניהוליות נכונות בנוגע לשדרוג, שיקום ותחזוקה של מצאי המבנים.

"גשר"- מוגדר כמבנה הנסמך על נציבים ו/או נשען על סמכים ומגשר מעל מכשול או שקע, כגון נחל, דרך, ואדי, מסילת ברזל או נכס, אשר עליו נתיב או מעבר לנשיאת תנועה או עומסים ניידים אחרים ואשר המפתח המינימאלי הנקי לאורך צירו הינו 4 מטרים, כולל גשרי הולכי רגל. גשרונים ומובלים רב תאיים/ מפתחים נחשבים כגשר כאשר לפחות אחד מהמפתחים שווה או גדול מ- 4 מטרים.

 

"מבנה דרך"- מוגדר ככל מבנה אחר (זולת גשר), המצוי בתחומי הדרך המוכרזים, וכולל בין היתר:

  • מעברים תחתיים לרכב ולהולכי רגל שמפתחם הנקי קטן מ- 4 מטרים.
  • מובלי ניקוז אשר מפתחם הנקי שווה או גדול מ- 1.5 מטרים וקטן מ- 4 מטרים.
  • גשרי שילוט לסוגיהם.
  • קירות תומכים כולל תמוך מדרונות וקירות קרקע משוריינת.
  • קירות מגן אקוסטיים.

גשר רכב מעבר תחתי לרכב מעבר תחתי להולכי רגל מובל ניקוז גדול קיר קרקע משוריינת קיר אקוסטי קיר בטון מזוין זיזי עם תעלת ניקוז קיר בטון מזוין זיזי קיר בנוי קיר כובד